Strategische visies

Voorbeelden uit de praktijk van DELZENNE

Wijkvisie
De adviseur van DELZENNE heeft voor een aantal gemeenten concepten ontworpen om toekomstvisies op wijken en buurten te ontwikkelen. In deze ontwerpen is rekening gehouden met de inbreng van alle betrokkenen: bewoners, omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de politiek. Een aantal opdrachtgevers heeft DELZENNE tevens gevraagd om, samen met de betrokken organisaties en middels interactieve beleidsvorming, strategische gebiedsvisies samen te stellen. De betrokkenen participeren in dit proces en spelen een prominente rol bij de invulling van deze strategische toekomstvisies.

Integraal sociaal beleid lokale overheid
DELZENNE heeft een samenhangende en functionele structuur ontworpen voor lokale overheden die bezig zijn met een integraal structuurplan. Deze structuur is voorzien van een model voor de ontschotting van beleid op het gebied van jeugd, onderwijs, integratie, sport, cultuur en gezondheidszorg enerzijds en ruimtelijk en economisch beleid anderzijds.
Dit model van ontschotting is eveneens bedoeld voor het maken van een overzichtelijke en geïntegreerde begroting.

Terug